Opatření 10 – Návrh postupu pro SVJ, jak přimět vlastníka bytu hlásit skutečný počet ubyt. osob

Návrh postupu pro SVJ, jak přimět vlastníka bytu hlásit skutečný počet ubytovaných osob dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 67/2013 Sb., zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Zapojení aktéři:

• město Bílina,
• KPBaPK,
• předsedové SVJ/správci bytového domu,
• právní zástupce města,
• majitelé bytů.

Popis opatření:

• Podle § 1177 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je vlastník bytové jednotky (bytu) povinen oznámit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu nikoliv přechodnou. To platí i tehdy, přenechá-li vlastník byt k užívání jiné osobě, v takovém případě oznámí jméno a adresu této osoby. Pokud vlastník bytové jednotky poruší tuto povinnost, dojde tím k porušení zákona.

• Díky zákonu č. 67/2013 Sb., zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, je možné za porušení povinnosti ohlášení počtu osob rozhodných pro rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotek v domě (např. vlastník bytu bytovou jednotku pronajímá – nahlásí pouze 2 osoby, dle zjištění, je však v bytě ubytovaných osob např. 6), udělit sankci – pokutu dle § 13 tohoto zákona, a to ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení (tzn. denně), nerozhodlo-li společenství vlastníků jednotek jinak nebo neobsahují-li stanovy SVJ jinou výši pokuty.

• Vůči vlastníkovi jednotky, který porušil povinnost nahlásit změnu v počtu osob, které v bytě bydlí, lze tedy dle občanského zákoníku požadovat náhradu újmy tím vzniklé.

• Pokud SVJ nemá ve svých stanovách takové ustanovení, lze ho doplnit, a též lze stanovit sankci – pokutu v jiné výši.

• V případě, kdy vlastník pronajímá byt v režimu krátkodobého nájmu (tzn. do 60 kalendářních dní), může dělat problémy vyúčtování za provoz služeb, které se nejčastěji počítají podle počtu osob v bytě. Rozúčtování ale může být upraveno tak, že není odvislé od počtu osob, které bytové jednotky užívají. Některá společenství vlastníků jednotek ve stanovách znásobují majitelům bytů, kteří provozují krátkodobý pronájem, počet osob žijících v bytě.

Příklad úpravy stanov pro případ poskytování krátkodobého nájmu:

„V případě, že člen společenství užívá byt za účelem poskytování krátkodobého pronájmu, je povinen strpět fikci počtu osob v jednotce v trojnásobném množství, než-li je výše uvedeno, nahlášení počtu osob v nižším množství je u takto používaného bytu ke krátkodobému pronájmu irelevantní a člen společenství je povinen strpět stanovené výše uvedené trojnásobné množství osob. V případě rozporu tvrzení člena společenství a statutárního orgánu ve věci existence užívání bytu ke krátkodobému pronájmu, je rozhodující a závazné písemné stanovisko všech členů statutárního orgánu, které je pak člen společenství povinen v příslušném zúčtovacím období akceptovat“.

Vytvořeno 8.6.2022 17:31:15 | přečteno 109x | f.krejci
load