Problematika výskytu štěnic

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 


Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace

§ 55

Ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy. Člení se na

a) běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, která jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů,

b) speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

 

§ 56

Osoba, která provádí ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo deratizaci,

a) smí použít jen přípravky dodané na trh v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o biocidních přípravcích37a),

b) může použít přípravky a postupy jen v míře nezbytně nutné tak, aby účelu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace bylo dosaženo a životní a pracovní podmínky nebyly ohroženy či poškozeny,

c) je povinna kontrolovat její účinnost.

 

§ 57

(1) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

(2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

************************************************************

Pokud tedy nastane situace, kdy se bude jednat o zvýšený výskyt epidemiologicky významných členovců, má SVJ povinnost speciální ochrannou dezinsekci provést, jinak se vystavuje riziku postihu za správní delikt dle § 92l zákona o ochraně veřejného zdraví, za což mu může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Povinnost zajistit speciální ochrannou dezinsekci ukládá zákon SVJ a to i v jednotlivých obytných místnostech (bytech) a nebytových prostorech. Jedná se o náklady na správu domu ve smyslu § 1180 občanského zákoníku a § 7 nařízení vlády č.  366/2013 Sb., na které přispívají vlastníci jednotek ve výši odpovídající podílu na společných částech, není-li stanovami určeno jinak.

POZOR – tuto povinnost zákon ukládá přímo SVJ, nikoli tedy jednotlivým vlastníkům jednotek!

Z obecného hlediska náklady na dezinfekci, dezinsekci a deratizaci společných prostor hradí společenství vlastníků.

Jiná situace nastane v případě, že dojde k rozšíření štěnic do okolí bytové jednotky zaviněním jednotlivých vlastníků jednotek. Potom by se mohlo jednat o porušení povinnosti předcházení vzniku škod stanovenou dle Občanského zákoníku, § 1175 odst. 2.  Vlastník jednotky by tak byl povinen nahradit vzniklou škodu včetně nákladů na dezinfekci, dezinsekci a deratizaci celého domu.

Z výše uvedeného textu tedy vyplývá, že po vlastníkovi jednotky, ze které se rozšířily štěnice, lze požadovat uhrazení dezinsekce, je však nutno mít požadavek podpořen důkazy. Pro soudní vymáhání škody je tedy nezbytné získat odborný posudek.


Vytvořeno 21.8.2022 11:52:31 | přečteno 88x | f.krejci
load